ตัดตอนคดี “จดหมายน้อย”ฝาก ตร. เลขาฯศาล ปค.ยอมตายเดี่ยว?

การที่ นายดิเรกฤทธิ์อ้างว่า ทำจดหมายน้อยด้วยตัวเอง ไม่เกี่ยวกับประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นการ”ตัดตอน”ยอมตายคนเดียว เพราะเท่ากับนายดิเรกฤทธิ์แอบอ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการแสดงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น