ถามหาศักดิ์ศรีศาลปกครอง เมื่อ ก.ศป.ต้องหารือ คสช.ว่า สิ้นสภาพหรือไม่?

เมื่อ: Saturday, May 31st, 2014 ไม่มีความคิดเห็น »

โดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

เมื่อเทียบความรู้ในทางกฎหมายแล้ว เสมอแค่เด็กวัด มิบังอาจวิพากษ์วิจารณ์ระดับสมภาร หรือเจ้าคุณซึ่งคร่ำหวอดในวงวิชาการและวิชาชีพจนกลายเป็นตุลาการใหญ่ในศาลปกครอง

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้รู้สึกแทนตุลาการหรือนักกฎหมายจำนวนหนึ่งในศาลปกครองว่า ศักดิ์ศรีของสถาบันอยู่ที่ไหน วิชาการความรู้ที่ร่ำเรียนมามีประโยชน์อันใด ถ้าไม่สามารถตีความกฎหมายที่มีอยู่ให้บังคับใช้ให้ปฏิบัติได้จริงเพราะความขลาดกลัว หรือประโยชน์ส่วนตน? โดยอ้างง่ายๆว่า รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเพราะการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ทำให้องค์กรที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ต้องสิ้นสภาพไปด้วย ทั้งๆที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโดยไม่ศึกษาการปฏิบัติที่ผ่านมาและปัจจัยอื่นๆประกอบ

ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.)และ/หรือศาลปกครองซึ่งเป็นสถาบันตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ว่า ก.ศป.ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารบุคคลของตุลาการในศาลปกครอง ยังมีอยู่หรือทำหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ ต้องทำหนังสือหารือกับ คสช.แล้ว

อาจมีองค์กรอื่นๆ อ้างเอาง่ายๆแบบหาประโยชน์ใส่ตัวเช่นเดียวกันว่า จะไม่ยอมเกษียณอายุเพราะการกำหนดเรื่องเกษียณอายุกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิก ก็สามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีกำหนด ทั้งๆที่ผ่านมาเคยมีผู้พ้นตำแหน่งเพราะเกษียณอายุไปแล้วหลายคน ซึ่งเป็นหลักทั่วไปของกฎหมาย ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

เรื่องที่สร้างความงงงวยให้แก่ตุลาการและคนในศาลปกครองดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก ก.ศป.จำนวนหนึ่ง(จากจำนวนที่เหลืออยู่ 10 คน จากจำนวนเต็ม 13 คน เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คนจาก ครม.และวุฒิสภา) ได้เข้าชื่อกันขอให้เปิดประชุม ก.ศป.เป็นวาระพิเศษเพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

แต่นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะประธาน ก.ศ.ป.อ้างว่า ไม่สามารถเปิดประชุมได้เพราะ ก.ศป.สิ้นสภาพแล้ว หลังจาก คสช.ประกาศให้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 สิ้นสุดลง ทำให้ ก.ศป.ต้องสิ้นสภาพไปด้วย เพราะการจัดตั้ง ก.ศป.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 226 ที่บัญญัติว่า

” คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

“(1) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน

“คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

“ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (3) หรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจำนวนไม่น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจำนวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบและองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้”

อย่างไรก็ตามใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มีการกำหนดองค์ประกอบของ ก.ศป.และอำนาจหน้าที่ของ ก.ศป.ไว้ครบถ้วนแล้ว อาทิ มาตรา 41 บัญญัติว่

” การประชุมของ ก.ศป. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

“ถ้าประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

“ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการใน ก.ศป. ว่างลง ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องมีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม

“การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

“ให้ ก.ศป. มีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ

“ให้ ก.ศป. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม”

แม้จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ แต่มิได้มีการยกเลิก พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ และประกาศ คสช.(ฉบับที่ 5และ 11) ยังยืนยันให้ศาลทั้งหลาย คงมีอำนาจดำเนินการพิจารณาและพิพากษาคดีตามกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ดังนั้น ก.ศป. จึงยังคงดำรงอยู่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ในการประชุม ก.ศป.เมื่อพุธที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่ง ก.ศป. จำนวนหนึ่งเข้าชื่อกันขอให้เปิดประชุมเร่งด่วน นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล พยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำยว่า ประชุม แต่เป็นการหารือเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวซึ่งนายหัสวุฒิและนายสุเมธ รอยเจริญกุล ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด อ้างว่า ก.ศป.สิ้นสภาพแล้ว เพราะรัฐธรรมนูญถุกยกเลิกแล้ว

แต่นายนพดล เฮงเจริญ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด และ นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ยืนยันว่า ก.ศป.ยังคงอยู่และสามารถทำตามอำนาจหน้าที่ได้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ

ฝ่ายที่ อ้าง ก.ศป.สิ้นสภาพอ้างว่า หากดำเนินการประกาศเปิดรับการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด อาจทำให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครฟ้องดำเนินคดีอาญาได้

ฝ่ายที่เห็นว่า ก.ศป.ยังคงอยู่ขอให้มีการลงมติเพื่อชี้่ขาด แต่นายหัสวุฒิไม่ยินยอม จนมีผู้เสนอว่า ควรทำเรื่องหารือ คสช. นายหัสวุฒิจึงรับลูกทันที โดยมอบหมายให้สำนักงานศาลปกครองเป็นผู้ดำเนินการ

การการตัดสินใจทำหนังสือหารือ คสช.ถึงการคงอยู่ของ ก.ศป. ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ตุลการว่า อยู่บนพื้นฐานของความขาดกลัวว่า จะถูกดำเนินคดีหรืออยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนตัว

เพราะ ถ้า ก.ศป.สิ้นสภาพจะทำให้การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนข้อเท็จจริงนายหัสวุฒิ กรณี”จดหมายน้่อย” ของนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธืการสำนักงานศาลปกครองฝากนายตำรวจเป็นผู้กำกับการซึ่งแต่งตั้งโดย ก.ศป.ต้องสิ้นสภาพไปด้วยหรือไม่

การที่ ก.ศป.เต็มไปด้วยนักฎหมายที่คร่ำหวอดทั้งวงการวิชาชีพและวิชาการ เป็นสถาบันตุลาการ แต่ไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องทำหนังสือหารือ คสช.ที่มิได้มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมมาย แต่ได้อำนาจมาด้วยการรัฐประหาร ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า แล้วจะสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทหรือคดีต่างๆอย่างเที่ยงธรรมให้แก้ประชาชนได้อย่างไร

ถ้าได้ศึกษากฎหมายและการปฏิบัติตามกฎมายในอดีตมาอย่างรอบคอบจะพบว่า ในการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2549 ซึ่งมีบทบัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลปกครองและ ก.ศป.ในลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ทุกประการ ยกเว้น เรื่องเขตอำนาจศาลในการพิจารณาการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

แต่ ก.ศป.ในขณะนั้นก็ยังดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯได้ตามปกติเป็นดวลาประมาณ 1 ปี(ในช่วงรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2549) ทั้งในเรื่องการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และการบริหารบุคคลอื่นๆ แม้ขณะนั้นตำแหน่ง ก.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกว่างลง

ที่สำคัญคือ แม้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฯพ.ศ. 2550 แล้ว แต่ใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง ฯซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2542 ก็ยังอ้างอิง รัฐธรรมนูญฯพ.ศ.2540 เป็นฐานโดยเฉพาะในส่วน ก.ศป. อ้างอิงรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 มาเป็นเวลาเกือบ 7 ปี( รัฐธรรมนูญ ฯ พ.ศ.2550 เป็นมาตรา 226) แสดงให้เห็นว่า การยกเลิกรัฐธรรมนูญฯพ.ศ. 2540 และ 2550 มิได้มีผลต่อสถานะของ ก.ศป.แต่อย่างใด

จึงเป็นเรื่องน่าประหลาดอย่างมากที่ผู้นำองค์กรแทนที่จะตีความกฎหมายเพื่อให้การขับเคลื่อนหรือการดำเนินการขององค์กรดำเนินไปได้อย่างมีราบรื่น กลับเลือกที่จะตีความการใช้กฑหมายให้เป็นอุปสรรคในการทำงานขององค์กร

แค่เรื่อง “จดหมายน้่อย” ฝากนายตำรวจเป็นผู้กำกับการ ก็สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของศาลปกครองอย่างรุนแรงมากพออยู่แล้ว

การทำเรื่องขอหารือ คสช.ในเรื่องดังกล่าว ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่่นของศาลปกครองในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทสั่นคลอนมากหรือไม่?

—————————————-

หมายเหตุ รายชื่อ ก.ศป.ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด

2. กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จํานวน6 คน ได้แก่

นายเกษม คมสัตย์ธรรม รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย งามวงศ์ชน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด โทร

3. กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิประเภทตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
จํานวน 3 คน ได้แก่

นายพัลลภ รัตนจันทรา อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags