เลขาฯศาลปค.แจงปรับแผนตรวจราชการ “ประธาน”ให้สอดคล้องกับยกยอดฉัตร

เมื่อ: Friday, November 23rd, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

 นายดิรเกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการศาลปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกและยกยอดฉัตรทองคำลูกแก้ว ณ วัดพิพัฒน์มงคล จังหวัดสุโขทัยของประธานศาลปกครองสูงสุด (ดร.หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล) มีรายละเอียดดังนี้

ตามบทความของคุณประสงค์ เรื่อง ปริศนา ประธานศาลปกครองตรวจราชการ-ยกยอดฉัตร วันเวลาเดียวกัน ซ้ำรอย “จารุวรรณ” ซึ่งลงใน www.prasong.coเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยอ้างว่าได้ข้อมูลจากเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์นั้น เข้าใจว่า ข้อมูลที่คุณประสงค์ได้รับคงจะไม่ครบถ้วนก็ขอเพิ่มเติมให้ดังนี้ครับ

สำนักงานศาลปกครองได้กำหนดให้มีแผนจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ และโครงการปฏิบัติธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

และเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จ     พระบรมโอรสาธิราชฯ และในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รัฐบาลได้เชิญชวนให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง สำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการชื่อ “โครงการกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” โดยจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพิพัฒน์มงคล ตำบลทุ่ง    เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพุทธบูชา (ตามโครงการและกำหนดการที่แนบ)

เหตุที่เลือกจัดกิจกรรมที่วัดพิพัฒน์มงคล เนื่องจากเจ้าอาวาสได้มีหนังสือกราบเรียนเชิญประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานในพิธีอัญเชิญยอดฉัตรทองคำลูกแก้วมงคลนิมิต ประดิษฐานบนธาตุเจ้าจอมล้านนา ซึ่งสำนักงานศาลปกครองเห็นว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ข้าราชการสามารถเข้าปฏิบัติธรรมตามวัตถุประสงค์ของแผนการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและจัดเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลได้ จึงได้เชิญชวนข้าราชการและตุลาการเข้าร่วมโครงการและร่วมทำบุญ โดยไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแต่อย่างใด

ในการขออนุมัติจัดโครงการอบรม สำนักงานศาลปกครองได้กราบเรียนเชิญประธานศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม ประธานศาลปกครองสูงสุดมีแผนการตรวจราชการที่ศาลปกครองพิษณุโลกอยู่แล้ว

สำนักงานฯ จึงได้เสนอปรับแผนการเดินทางไปตรวจราชการและกำหนดการให้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะสามารถไปเป็นประธานและร่วมโครงการของสำนักงานศาลปกครองได้ด้วย

ดังนั้น ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงได้เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปตรวจเยี่ยมข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดพิพัฒน์มงคล และได้เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญยอดฉัตรทองคำลูกแก้วมงคลนิมิตตามคำเชิญของวัดตามข้อเท็จจริงและภาพถ่ายที่ปรากฏ

ผมขอขอบคุณคุณประสงค์ที่ให้ความสนใจองค์กรศาลปกครองเป็นอย่างมาก และขอชื่นชมการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคุณประสงค์ แต่การนำข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อสาธารณะในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและสถาบันหลักของประเทศได้นั้น ผมเห็นว่าคุณประสงค์ควรตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่เสียก่อนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยในโอกาสต่อไปหากคุณประสงค์ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องหรือให้ชี้แจงข้อสงสัยใดๆ ขอความกรุณาได้ติดต่อสำนักงานศาลปกครองโดยตรงก่อน อย่าปล่อยให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปทำให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายแก่บุคคลและสถาบันที่อยู่ในข่าวได้นะครับ

ผมขอยืนยันและแสดงหลักฐานให้คุณประสงค์เห็นว่า การไปราชการของท่านประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบราชการทุกประการ โดยไม่ต้องไปเทียบเคียงกับกรณีใด ๆ เลยครับ

การเขียนข่าวที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบและไปเทียบเคียงกับกรณีที่ไม่เหมือนกันจะส่งผลให้ประชาชนเข้าใจผิดและเสื่อมศรัทธาต่อบุคคลและองค์กรนั้น ๆ และเชื่อว่าบุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ ไม่ปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชน ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก และกระทบถึงจริยธรรมของสื่อมวลชนมาก ผมจึงเป็นห่วงคุณประสงค์อย่าได้เขียนข่าวโดยปักใจเชื่อข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนที่ได้รับทางไปรษณีย์หรือจากแหล่งข่าวที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อไปอีกเลยนะครับ 

( อ่าน   ปริศนา!ประธานศาล ปค.ตรวจราชการ-ยกยอดฉัตรวันเวลาเดียวกัน ซ้ำรอย “จารุวรรณ”?)

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags