เหตุการณ์อัปยศ?ที่ศาลปกครอง

ถ้านายหัสวุฒิรู้เห็นเป็นใจด้วยตามที่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวอ้าง การกระทำของนายหัสวุฒิก็ถูกมองว่า เข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบฯว่าด้วยจริยธรรมของตุลาการศาลปกครองเช่นเดียวกัน