โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง18 ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยดังทั่วประเทศ

เมื่อ: Sunday, March 10th, 2013 ไม่มีความคิดเห็น »

จินตนา ศิรินาวิน

มีประกาศสํานกนายกรัฐมนตรีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง”ศาสตราจารย์”ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 จำนวน 18 รายดังนี้

1.รองศาสตราจารย์อารี ตนาวลี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

2. รองศาสตราจารย์สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553

3. รองศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิชาการผลิตพืชไร่) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2554

4.รองศาสตราจารย์จินตนา ศิรินาวิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔

5.. รองศาสตราจารย์สุจิตรา ยังมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เคมีอนินทรีย์) ตั้งแต่วันที่ 21มีนาคม 2554

6.รองศาสตราจารย์วสี ตุลวรรธนะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2554

7.รองศาสตราจารย์ภาวนา ภูสุวรรณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์)ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554

8.รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช ตําแหน่ง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิชาพฤกษศาสตร์)ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2554

9.รองศาสตราจารย์โสพิศ วงศ์คํา ตําแหน่ง ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554

10.รองศาสตราจารย์ปัทมา วิตยากร แรมโบ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ) ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2554

11.รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

12.รองศาสตราจารย์กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

13. รองศาสตราจารย์วันชัย ริ้วรุจา สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า )ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554

14.รองศาสตราจารย์ชูชัย สมิทธิไกร ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาจิตวิทยา)ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

15.รองศาสตราจารย์สุภาวดี จุลละศร ตําแหน่ง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่วันที่30 กันยายน 2553

16.รองศาสตราจารย์พรพรหม เมืองแมน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ )ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

17.รองศาสตราจารย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาอายุรศาสตร์)ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2554

18.รองศาสตราจารย์มนาธิป โอศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags