การปฏิรูปการเมืองต้องอาศัยการปฏิรูปกิจการยุติธรรม

เมื่อ: Saturday, November 30th, 2013 ไม่มีความคิดเห็น »

ภาพจาก www.bangkokbiznews.com

โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ  30 พฤศจิกายน 2556

การปฏิรูปการเมือง ไม่อาจเกิดขึ้นที่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือรัฐสภา ซึ่งเป็นผู้ที่อิงอาศัยประโยชน์จากสภาพที่ไม่มีการปฏิรูปในปัจจุบัน แต่อาจจะมีได้ ก็ต่อเมือเป็นการปฏิรูปโดยประชาชน

แต่การปฏิรูปจากประชาชนจะมีได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน และเชื่อมั่นในความสามารถใช้สิทธิ ปกป้องสิทธิ และบังคับสิทธิของตนได้อย่างมีเหตุมีผล และเคารพสิทธิของผู้อื่นไปในขณะเดียวกัน

แต่การจะเกิดสภาพเช่นนี้ได้ ประชาชนต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถรู้และเข้าใจกระบวนการปกป้องและบังคับสิทธิของตนได้อย่างเชื่องมือ

เปรียบเสมือน คนไทยที่หุงข้าวเป็น ทำกับข้าวเป็น อยู่ที่ไหนก็ดัดแปลงสิ่งของรอบตัวมารับใช้การหาอยู่หากินได้ โดยไม่ยุ่งยากขัดเขิน ถ้าคนไทยรู้จักและเข้าใจกลไกของความเป็นธรรมถึงขั้นรู้ได้ใช้เป็น บังคับสิทธิของตนเองได้ การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปสังคม และการทำให้เกิดเป็นจริงในทางปฏิบัติจึงจะเกิดขึ้นได้ และเกิดผลสะเทือนต่อเนื่องผลักดันให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปทั้งสังคมได้

หัวใจของการปฏิรูปการเมืองจึงอยู่ที่การปฏิรูปความรู้ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อความเป็นธรรม การเข้าถึงความเป็นธรรม  และการบังคับสิทธิให้เกิดความเป็นธรรมได้ด้วยน้ำมือของประชาชนเอง

 คำถามหลักของการปฏิรูปจึงอยู่ที่ว่า: ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบกฎหมายและความเป็นธรรมอันควรจะเป็นรากฐานของสังคมและองคาพยพของรัฐในปัจจุบันและอนาคตจึงจะไม่เป็นของไกลตัว แต่เป็นจริงชนิดที่รู้สึกได้และดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวไทยอย่างมีชีวิตชีวา ไม่เฉื่อยชา ถูกบิดเบือน และใช้เป็นเครื่องมือในทางทุจริตได้โดยง่ายอย่างที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้?

เพื่อตอบคำถามนี้ จะต้องมีการกำหนดเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ที่จะดำเนินการทั้งปวงเพื่อผลักดันการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้การปกครองโดยกฎหมายซึมซับเข้าไปสู่สังคมไทยจนกลายเป็น “เลือดและเนื้อ” ของชาวไทยให้ได้

การปฏิรูปเช่นนี้จะมีได้ภายใต้หลักการสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ

“สร้างกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน” ด้วยการขยายโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเสริมสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายครั้งใหญ่ สร้างกลไก “ยุติธรรมถ้วนหน้า” เพื่อให้ประชาชนเห็นประจักษ์ว่า กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ห่างเหินประชาชน ลึกลับหรือเข้าใจยาก แต่เป็นกระบวนการที่ใช้ง่าย เข้าใจง่าย และไว้ใจได้

 “ปฏิรูปชุมชนวิชาชีพทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม” ด้วยการปฏิรูปการศึกษากฎหมาย และขยายเครือข่ายการให้บริการทางกฎหมายที่ได้มาตรฐานให้ทั่วถึงทั้งประเทศ คือต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ทางกฎหมาย ทางจริยธรรม ทางวัฒนธรรม และมนุษยธรรม พร้อมทั้งมีจำนวนเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการสื่อสารสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายกับสาธารณชนอยู่เสมอ

 “จัดตั้งกระบวนการยุติธรรมที่มีอาศัยประชาชนเป็นรากฐาน” ด้วยการจัดระเบียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกระบบราชการครั้งใหญ่ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่ประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นฐานสนับสนุนความยุติธรรมอย่างแท้จริง

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags