เปิดถุงเงินกทม.“บ.กรุงเทพธนาคม”กวาดเรียบ 23 โครงการ 1.4 หมื่นล้าน

เมื่อ: Thursday, May 10th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »

เปิดละเอียดยิบกรุงเทพมหานครจ้างบ.ลูก“กรุงเทพธนาคม”อื้อ 23 โครงการ 1.4 หมื่นล้าน ระบบขนส่งมวลชน – ด่วนพิเศษ BRT – Skywalk ยัน BTS เจ้าปัญหา? จ้างเก็บขยะ 144 ล้านเซ็นสัญญาก่อนปิดงบฯ 1 วัน ปีเดียวรายได้พุ่ง 3 พันล้าน

ไม่ว่าการขยายอายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าให้กับ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ผ่านบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดบริษัทลูกของกรุงเทพมหานครทั้งที่ยังเหลืออายุสัมปทานอีกกว่าสิบปี และกำลังเป็นประเด็นร้อนในขณะนี้จะมีข้อเท็จจริงอย่างไร?

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบ รายการว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดพบว่า

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาจนถึงเดือนสิ้นปีงบประมาณ 2554 กรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้รับเหมาทั้งสิ้นโครงการต่างๆทั้งสิ้น 23 โครงการ รวมวงเงิน 13,988 ล้านบาท (ดูตาราง)

โครงการล่าสุด ได้แก่ จ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม วงเงิน 144,175,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2554 (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2554 เพียง 1 วัน)

เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณว่าจ้างมากสุด 5 ลำดับ

1.จ้างบริหารจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานและงานระบบการเดินรถและระบบตั๋ว โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) วงเงิน 7,830,943,668 บาท ทำสัญญาวันที่ 11 พ.ย. 53

2.โครงการบริหารจัดการ การให้บริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์) วงเงิน 1,989,800,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 10 ก.พ. 53

3.จ้างบริหารจัดการเดินรถโครงการบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทตอนที่1 (ซอยสุขุมวิท85-ซอยสุขุมวิท107) วงเงิน 1,577,770,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 19 พ.ย. 53

4.จ้างบริการจัดการงานโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร วงเงิน 916,276,998 บาท ทำสัญญาวันที่ 11 พ.ย. 53

5.จ้างบริหารจัดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (2.2 กิโลเมตร) วงเงิน 850,582,539 บาท ทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 52

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด) จดทะเบียนวันที่ 24 กันยายน 2498 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านงานศึกษาและวิจัย สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้านขนส่งมวลชน ที่ตั้ง 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 38 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (เดิมเลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ) กรุงเทพมหานคร ถือหุ้น 99.8%

กรรมการปัจจุบัน นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นายสุวรรณ ดำเนินทอง นายอมร กิจเชวงกุล นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายสุรพล จิวาลักษณ์ นายวิชิต จันทะแจ้ง นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกฤษฎา กลันทานนท์ น.ส.สุทิพย์ ทิพย์สุวรรณ์ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และ นายสมภาคย์ สุขอนันต์ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และ นายอมร กิจเชวงกุล เป็นกรรมการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ

จากการตรวจสอบพบว่า ในรอบ 5 ปี มีรายได้รวม 4,238,865,415 บาท ล่าสุดผลประกอบการปี 2554 แจ้งว่ามีรายได้ 3,014,688,321 บาท กำไรสุทธิ 50,060,876 บาท สินทรัพย์ 8,432,865,595 บาท ขณะที่ปี 2553 รายได้เพียง 699,314,317 บาท กำไรสุทธิ 10,621,441 บาท สินทรัพย์ 1,027,738,271 บาท

ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานคร ถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือทักท้วงกรณีโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) วงเงิน 4,256.3 ล้านบาท ให้เหตุผลว่าขั้นตอนการดำเนินโครงการไม่โปร่งใส การจัดทำประชาพิจารณ์ที่ไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน ความไม่ชัดเจนในเรื่องแหล่งที่มางบประมาณ และความคุ้มค่าประโยชน์ใช้สอย

ผลประกอบการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ปี รายได้ (บาท) กำไร สุทธิ( บาท)
2554 3,014,688,321 50,060,876บาท
2553 699,314,317 10,621,441
2552 357,614,003 4,303,729
2551 63,060,180 ขาดทุนสุทธิ 6,560,833
2550 104,188,594 ขาดทุนสุทธิ 6,580,410

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

โครงการของกรุงเทพฯที่บริษัท กรุงเทพธนาคมจำกัด เป็นผู้รับเหมา

รายการว่าจ้าง วงเงิน (บาท) วันทำสัญญาจ้าง
1.จ้างที่ปรึกษาเพ่อปฏิบัติงานตามดครงการสำรวจออกแบบวิเคราะห์เกี่ยวกับถนน สะพานฯ 32,960,010 27 ม.ค. 43
2.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำหรับโครงการสะสมที่ดินเพื่อการพัฒนา บริเวณศูนย์คมนาคมขนส่งกรุงเทพด้านใต้ 7,420,000 24 เม.ษ. 43
3.จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านผังเมืองสำหรับโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร 2,000,000 29 ก.ย. 43
4.จ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบิ้องต้น และดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค 27,216,306 1 ก.พ. 44
5.จ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้นประเมินราคาความเหมาะสม และดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค 27,215,450 7 มี.ค. 45
6.ที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟวงแหวนในเขตชานเมือง ของ กทม. 44,500,000 29 มี.ค. 45
7.จ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม(ปรับปรุงครั้งที่2) 10,877,000 20 มิ.ย. 45
8.จ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นประเมินราคาตามความเหมาะสมและดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค 27,215,450 9 เม.ย. 46
9.จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค 27,285,000 6 ก.ย. 49
10.จ้างจัดทำแบบสำรวจพร้อมประมวลผลความต้องการสวัสดิการที่อยุ่อาศัย 1,463,700 18 ธ.ค. 49
11.จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลแผนบริหารราชการกรุงเทพ48-51 5,124,230 31 ส.ค. 50
12.จ้างบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ในช่วงเตรียมการก่อนเปิดให้บริการเดินรถ 26,335,964 21 ก.ค. 51
13.จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการทิ้งงานโครงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์กรุงเทพมหานคร 11,202,277 4 ส.ค. 51
14.จ้างบริหารจัดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (2.2 กิโลเมตร) 850,582,539 7 พ.ค. 52
15.จ้างดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ(ระยะที่3) 115,340,000 27 ม.ค. 53
16.จ้างบริหารจัดการเดินรถโครงการบริหารจัดการ การให้บริการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์) 1,989,800,000 10 ก.พ. 53
17.จ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่3) 47,490,000 8 ก.ค. 53
18.จ้างบริหารจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานและงานระบบการเดินรถและระบบตั๋ว โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) 7,830,943,668 11 พ.ย. 53
19.จ้างบริหารจัดการโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ(Skywalk)ลานจอดรถแล้วจร(Park&Ride)ก่อสร้างที่จอดรถแล้วจร(Park&Ride)พร้อมทางเดินยกระดับ(Sky Walk)เชื่อมสถานีวงเวียนใหญ่บริเวณใต้สะพานข้ามแยกตากสิน) 254,797,654 11 พ.ย. 53
20.จ้างบริการจัดการงานโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 916,276,998 11 พ.ย. 53
21.จ้างบริการจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 20,000,000 19 พ.ย. 53
22.จ้างบริหารจัดการเดินรถโครงการบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทตอนที่1 (ซอยสุขุมวิท85-ซอยสุขุมวิท107) 1,577,770,000 19 พ.ย. 53
23.ดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 144,175,000 29 ก.ย. 54

ที่มา: สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags