บริษัท“อนุสรณ์”สามี-ลูกหนี้“ยิ่งลักษณ์”แจ้งขาดทุนล่าสุด 39 ล้าน

เมื่อ: Wednesday, March 20th, 2013 ไม่มีความคิดเห็น »

 บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ ของ“อนุสรณ์ อมรฉัตร”สามี-ลูกหนี้นายกฯยิ่งลักษณ์ ส่งงบการเงินปีล่าสุด ขาดทุนสุทธิกว่า 4 ล้าน ขาดทุนสะสม 39 ล้าน  หนี้สิน 32.6 ล้าน  

บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกหนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จำนวน 30 ล้านบาท มีผลประการขาดทุนสะสมกว่า 39 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า  บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ได้ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   ผลประกบการปีล่าสุด  (รอบปี 30 เมษายน 2555) แจ้งว่า ปี 2555 มีรายได้   5,997,551 บาท ขาดทุนสุทธิ 4,337,239  บาท    สินทรัพย์  38,370,256  บาท  หนี้สิน 32,634,179  บาท ขาดทุนสะสม 39,263,923 บาท

ในงบดุลระบุ หนี้สิน จำนวน  32,634,179 บาท  ในจำนวนนี้เป็นหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว 30 ล้านบาท (ดูตาราง)

ผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็ดอินเด็กซ์ จำกัด ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555   นาย อนุสรณ์ อมรฉัตร 4,010,000 หุ้น (89.11%)  นางสาว นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ 163,333  หุ้น (3.62%)  นางสาว สอางทิพย์ อมรฉัตร นางสาว สุมิตรา อิงคผาติ  163,332  หุ้น (3.62%) จากจำนวนทั้งหมด   4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

งบดุล ปี 2555

รายการ

หน่วย : บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

643,672.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

2,338,080.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

253,962.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

94,521.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3,330,235.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

34,615,652.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อุปกรณ์

116,255.00

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

116,255.00

เงินมัดจำ

308,114.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

35,040,021.00

รวมสินทรัพย์

38,370,256.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,771,143.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

90,601.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,861,744.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

30,000,000.00

เงินมัดจำ

772,435.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

30,772,435.00

รวมหนี้สิน

32,634,179.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

45,000,000.00

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
หุ้นสามัญ ชำระแล้ว
4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

45,000,000.00

กำไร(ขาดทุน)สะสม – ยังไม่ได้จัดสรร

-39,263,923.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

5,736,077.00

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

38,370,256.00

 

ผลประกอบการ บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด

ปี(รอบปีบัญชีฯ30 เม.ย.) รายได้  (บาท) กำไร-ขาดทุนสุทธิ (บาท) สินทรัพย์ (บาท)
2555 5,997,551 ขาดทุนสุทธิ   4,337,239 38,370,256
2554 4,754,940 ขาดทุนสุทธิ   3,522,905 41,779,589
2553 5,581,262 ขาดทุนสุทธิ   3,180,810 40,351,659
2552 5,516,387 ขาดทุนสุทธิ   4,789,987 42,966,325
2551 3,772,818 ขาดทุนสุทธิ   6,184,085 46,122,074
2550 4,918,100 ขาดทุนสุทธิ   5,254,283 50,479,365
2549 8,036,772 ขาดทุนสุทธิ   2,575,493 57,844,481
2548 1,325,779 ขาดทุนสุทธิ   8,299,859 58,899,295
2547 2,299 ขาดทุนสุทธิ   1,092,691 46,197,388
2546 16,587 กำไรสุทธิ              8,379 981,708
2545 17,500 ขาดทุนสุทธิ        11,830 1,017,850
2544 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ          3,000 1,000,000
2543 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ          3,000 1,000,000
2542 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ        17,120 1,000,000

ที่มา :กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

 

 

 

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags