ปริศนา!“อนุสรณ์”ควักเงินซื้อหุ้น 40 ล้าน ก่อน“ยิ่งลักษณ์”นั่งนายก

เมื่อ: Thursday, March 28th, 2013 ไม่มีความคิดเห็น »

ปริศนา!“อนุสรณ์ อมรฉัตร”มีเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุน บ.แอ็ด อินเด็กซ์ 40 ล้าน ทั้งที่มีรายได้ปีละ 2 ล้าน หนี้สินธุรกิจหลาย 369 ล้าน  ก่อน“ยิ่งลักษณ์”เป็นนายกฯ

นายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนอกสมรส น.ส.ยิ่งลักษณ์  ใช้เงินถึง 40 ล้านบาทในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด จำนวน 40 ล้านบาท (เพิ่มทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเป็น 45 ล้านบาท) เมื่อวันที่  20 เมษายน 2554  ทั้งๆที่มีหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน 369.6 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า

วันที่ 27 ส.ค. 2553  บริษัท แอ็ดอินเด็กซ์ จำกัด ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท นายอนุสรณ์ อมรฉัตร  ถือหุ้นมูลค่า 100,000 บาท   ( จำนวน 10,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 คน คือ น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ 163,333 หุ้น  น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 163,332 หุ้น  และ น.ส.สอางทิพย์ อมรฉัตร 163,332 หุ้น  (ดูตาราง)

วันที่ 20 เม.ย.2554  บริษัท แอ็ดอินเด็กซ์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาทเป็น 45 ล้านบาท ทุนที่เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท ปรากฏว่าเป็นเงินลงทุนจากนายอนุสรณ์  โดยถือหุ้นใหญ่ 4,010,000 หุ้น (89.11%) จากทั้งหมด 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

น่าสังเกตว่าการเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านบาทดังกล่าวค่อนข้างสวนทางกับรายได้และผลประกอบการทางธุรกิจของนายอนุสรณ์ กล่าวคือ

1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตอนรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่า นายอนุสรณ์มีรายได้ต่อปี  1,441,666.67 บาท  ประกอบด้วย

-เงินรายได้ประจำจาก  บมจ.เอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2554  จำนวน 900,000 บาท  (น.ส.ยิ่งลักษณ์หมายเหตุในรายได้ประจำว่า นายอนุสรณ์คู่สมรสได้ลาออกจาก บมจ.เอ็มลิงค์ มีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2554)

-รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่  ค่าเช่า 425,000 บาท ดอกเบี้ย 50,000 บาท เงินปันผล 66,666.67 บาท

และยังระบุว่านายอนุสรณ์ มีรายจ่ายประจำรวม 820,000 บาท ได้แก่  ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค จำนวน 600,000 บาท เบี้ยประกัน 160,000 บาท ค่าเช่า 60,000 บาท

2.รับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554  น.ส.ยิ่งลักษณ์แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินระบุว่า นายอนุสรณ์ เงินสด 5,000,000 บาท  เงินฝาก 5,454,464.58 บาท  จากทรัพย์สินรวม  76,773,472.02 บาท  (เงินลงทุน บริษัท เอ็ม-บิท จำกัด และบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด มูลค่า45,098,000 บาท)

และตอนรับตำแหน่งนายกฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2554  น.ส.ยิ่งลักษณ์ แจ้งทรัพย์สินของนายอนุสรณ์ มีทรัพย์สิน 76,779,386.56 บาท  ในจำนวนนี้เป็น   เงินสด 5,000,000 บาท  เงินฝาก 5,458,969.29 บาท

สรุปว่านายอนุสรณ์มีเงินสดและเงินฝากประมาณ 10 ล้านบาทเศษ

3.น.ส.ยิ่งลักษณ์ แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 2 ครั้งระบุว่า นายอนุสรณ์เป็นหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน 369,658,334.40 บาท ปัจจุบัน (ขณะนั้น) ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (เฉพาะส่วน) เหลือ 7 ล้านบาทเศษ

4. บริษัท เอ็ม-บิท จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักร,เครื่องมือสื่อสาร  ซึ่งเป็นธุรกิจอีกแห่งที่นายอนุสรณ์ถือหุ้น 499,800 หุ้น หุ้นละ 10 บาท หรือ 33.3%  (ตามข้อมูลที่แจ้ง ป.ป.ช.)  มีรายได้ ปี 2553  จำนวน 5,000,084 บาท กำไรสุทธิ 4,029,715  บาท สินทรัพย์ 73,285  บาท หนี้สิน 477,129,413 บาท  (เป็นหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการ 476,922,031 บาท ) และมีผลประกอบการ ขาดทุนสะสมถึง 492,056,128 บาท

ทั้งนี้ น่าสังเกตว่า การที่นายอนุสรณ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน 40 ล้านบาท เกิดขึ้นหลังจาก บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด กู้เงินภรรยาตัวเอง  30 ล้านบาท ( น.ส.ยิ่งลักษณ์แจ้งว่าปล่อยกู้  วันที่  6  ตุลาคม 2549 จำนวน 20 ล้านบาท วันที่  9  มีนาคม 2550  จำนวน 5 ล้านบาท และวันที่ 13  มีนาคม 2550 จำนวน 5 ล้านบาท)

และน่าสังเกตอีกว่า การที่นายอนุสรณ์ใช้เงินซื้อหุ้นเพิ่มทุน 40 ล้านบาท ในช่วงวันที่ 20 เมษายน 2554 แสดงว่าจะต้องมี “เงิน”มากกว่า 50 ล้านบาท  เพราะอีก 3 เดือนถัดมานายอนุสรณ์มีเงินสดและเงินฝากรวม 10.4 ล้านบาท (ตามข้อมูลในบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.)

  อย่างไรก็ตาม ถ้าทรัพย์สินดังกล่าว นายอนุสรณ์ไม่ใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง และถ้าหากเป็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ถือว่านายอนุสรณ์ถือครองทรัพย์สินแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์หรือไม่  เนื่องจาก กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหนงทางการเมือง มีหน้าที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย (วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมปี 2554)

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด

16 ก.ค.2545-27 ส.ค.2553 20 เม.ย.2554 27 สิงหาคม 2555
1.น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ163,333 หุ้น 1.น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ163,333 หุ้น 1.น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ163,333 หุ้น
2.น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 163,332 หุ้น 2.น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 163,332 หุ้น 2.น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ 163,332 หุ้น
3.น.ส.สอางทิพย์ อมรฉัตร 163,332 หุ้น 3.น.ส.สอางทิพย์ อมรฉัตร 163,332 หุ้น 3.น.ส.สอางทิพย์ อมรฉัตร 163,332 หุ้น
4.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร10,000 หุ้น 4.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร 4,010,000 หุ้น 4.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร 4,010,000 หุ้น
5.นางประไพ อัครจิตรธรรม 1 หุ้น 5.นางประไพ อัครจิตรธรรม 1 หุ้น 5.นางประไพ อัครจิตรธรรม 1 หุ้น
6.น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์ศรี 1 หุ้น 6.น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์ศรี 1 หุ้น 6.น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์ศรี 1 หุ้น
7.น.ส.ภัทราภรณ์ อารียะพงษ์พิพัฒน์  1 หุ้น 7.น.ส.ภัทราภรณ์ อารียะพงษ์พิพัฒน์  1 หุ้น 7.น.ส.ภัทราภรณ์ อารียะพงษ์พิพัฒน์  1 หุ้น
ทุน 5 ล้านบาท = 500,000 หุ้นหุ้นละ10บาท ทุน 45 ล้านบาท = 4,500,000 หุ้นหุ้นละ10บาท ทุน 45 ล้านบาท = 4,500,000 หุ้นหุ้นละ10บาท

ที่มา;กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

รายการเงินสดและเงินฝากของนายอนุสรณ์ อมรฉัตร

 ทรัพย์สิน  2 สิงหาคม 2554   (บาท)  10 สิงหาคม 2554 (บาท)
เงินสด 5,000,000 5,000,000
เงินฝาก 5,454,464.58 5,458,969.29

ที่มา:บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของน.ส.ยิ่งลักษณ์

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags