เปิดกระเป๋าบริษัท“อนุสรณ์”ก่อนกู้“ยิ่งลักษณ์”ขาดทุน 8 ปี-หนี้ 64.8 ล้าน

เมื่อ: Thursday, March 28th, 2013 ไม่มีความคิดเห็น »

เจาะละเอียดสถานะทางบัญชี บ.แอ็ด อินเด็กซ์  ก่อนทำสัญญากู้เงิน“ยิ่งลักษณ์”30 ล้าน ขาดทุนหลายปีติด หนี้ 64.8 ล้าน  รายงานผู้สอบบัญชีระบุ ขาดทุนสะสมเกินทุน 6.9 ล้าน   

บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด มีหนี้สินกว่า 64.8 ล้านบาท  ขาดทุนสะสมเกินทุน 6.9 ล้าน ก่อนกู้ยืมเงิน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จำนวน 30 ล้านบาท ในช่วงปี 2549-2550

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบงบการเงิน บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ระบุว่า ก่อนให้กู้ยืมเงิน บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด มีผลประกอบการขาดทุนหลายปีติดต่อกัน (2542-2550 ขาดทุน 8 ปี)

ปี 2549 มีรายได้ 8,036,772 บาท  รายจ่าย  9,138,422  บาท ขาดทุนสุทธิ  2,575,493  บาท  ขาดทุนต่อหุ้น 5.15 บาท   สินทรัพย์ 57,844,481 บาท หนี้สิน 64,839,095 บาท  ขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) 11,994,614 บาท (ดูตาราง)

ปี 2550 (ขณะได้รับเงินกู้แล้ว) มีรายได้ 4,918,100 บาท รายจ่าย 8,973,180 บาท  ขาดทุนสุทธิ 5,254,283  บาท   ขาดทุนต่อหุ้น 10.51 บาท  สินทรัพย์ 50,479,365 บาท  หนี้สิน 62,728,262 บาท

รายงานผู้สอบบัญชีได้ระบุข้อให้สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 9)ว่า

“ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 และ 2549 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 12.2 ล้านบาท และ 6.9 ล้านบาทตามลำดับ”

ทั้งนี้ การปล่อยเงินกู้ 30 ล้านบาท ทำเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 ฉบับ (มีถ้อยคำ ข้อความรายละเอียดเหมือนกันแทบทุกประการ) งวดแรกวันที่  6  ตุลาคม 2549  จำนวน 20 ล้าน บาท  งวดที่สองวันที่  9  มีนาคม 2550  จำนวน 5 ล้าน บาท และงวดที่ 3 วันที่ 13  มีนาคม 2550 จำนวน 5 ล้านบาท

บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาฯ มีนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามี น.ส.ยิ่งลักษณ์ถือหุ้นใหญ่

 

งบกำไรขาดทุน ปี 2549  (30 เม.ย.2549)

รายการ

หน่วย : บาท

รายได้
รายได้ค่าเช่าและบริการ

4,808,804.00

รายได้ค่านายหน้า

3,071,416.00

รายได้อื่น

156,552.00

รวมรายได้

8,036,772.00

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

9,138,422.00

รวมรายจ่าย

9,138,422.00

กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย

-1,101,650.00

ดอกเบี้ยจ่าย

1,473,843.00

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

-2,575,493.00

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น                                                                                                                        -5.15

 

งบดุลปี 2549 (30 เม.ย.2559)

รายการ

หน่วย : บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

245,470.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

3,353,067.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3,598,537.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

54,090,330.00

เงินมัดจำ

155,614.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

54,245,944.00

รวมสินทรัพย์

57,844,481.00

 

ผลประกอบการ บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ปี 2542-2550

ปี(รอบปีบัญชีฯ30 เม.ย.) รายได้  (บาท) กำไร-ขาดทุนสุทธิ (บาท) สินทรัพย์ (บาท)
2550 4,918,100 ขาดทุนสุทธิ   5,254,283 50,479,365
2549 8,036,772 ขาดทุนสุทธิ   2,575,493 57,844,481
2548 1,325,779 ขาดทุนสุทธิ   8,299,859 58,899,295
2547 2,299 ขาดทุนสุทธิ   1,092,691 46,197,388
2546 16,587 กำไรสุทธิ              8,379 981,708
2545 17,500 ขาดทุนสุทธิ        11,830 1,017,850
2544 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ          3,000 1,000,000
2543 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ          3,000 1,000,000
2542 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ        17,120 1,000,000

ที่มา :กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

 

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Tags